Algemene voorwaarden - Lowapp

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden LowApp

 1. Definities
  • LowApp: LowApp, gevestigd te [adres], ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KvK-nummer].
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met LowApp een overeenkomst heeft afgesloten.
  • Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die LowApp voor of ten behoeve van een Klant verricht.
  • Overeenkomst: elke afspraak tussen LowApp en de Klant tot het verlenen van Diensten door LowApp ten behoeve van de Klant.
 2. Toepasselijkheid
  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Diensten door of namens LowApp.
 3. Offertes
  • Alle offertes van LowApp zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.
 4. Uitvoering van de Overeenkomst
  • LowApp zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft LowApp het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Wijzigingen in de Overeenkomst
  • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. Betaling
  • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LowApp aan te geven wijze.
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim en is een rente verschuldigd van 2% per maand.
 7. Intellectuele eigendom
  • Alle door LowApp verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Klant en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van LowApp worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
 8. Aansprakelijkheid
  • De aansprakelijkheid van LowApp voor directe schade geleden door de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door LowApp van zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst, is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag gelijk aan de betalingen die LowApp van de Klant heeft ontvangen voor zijn werkzaamheden in het kader van die Overeenkomst.
 9. Toepasselijk recht en geschillen
  • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij LowApp partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  • Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats].
 10. Inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting LowApp verbindt zich ertoe om alle redelijke inspanningen te leveren om de software die we ontwikkelen te beveiligen. Dit betekent dat we best practices volgen, regelmatig updates uitvoeren en ons bewust zijn van de nieuwste beveiligingsrisico’s. Desondanks kan geen enkele softwareontwikkelaar absolute veiligheid garanderen.
 11. Geen aansprakelijkheid voor hacking

Hoewel we ons inzetten voor de beveiliging van de software die we ontwikkelen, kan LowApp niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit hacking, ongeautoriseerde toegang of andere vormen van cyberaanvallen op de software. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, gegevensverlies, financiële schade, reputatieschade of andere vormen van schade die een klant of eindgebruiker kan ondervinden.

12. Verantwoordelijkheid van de klant

Het is ook belangrijk op te merken dat klanten een rol spelen in de beveiliging van hun software. Dit omvat het regelmatig bijwerken van software, het gebruik van sterke wachtwoorden, het trainen van personeel over beveiligingsbest practices en het regelmatig maken van back-ups van gegevens. Klanten die nalaten deze stappen te volgen, kunnen hun software kwetsbaarder maken voor aanvallen.

13. Samenwerking bij beveiligingsincidenten In het onwaarschijnlijke geval dat een beveiligingsincident zich voordoet, is LowApp toegewijd aan samenwerking met klanten om het probleem te onderzoeken en te helpen mitigeren. Dit betekent echter niet dat LowApp aansprakelijk is voor het incident of de gevolgen ervan.

14. Slotbepalingen

 • Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

15. Intellectuele eigendom

15.1 De documenten of rapporten die zijn geleverd door webdesign direct in verband met advies of zaken die zijn geproduceerd vallen onder de Auteurswet 1912.
15.2 De intellectuele eigendomsrechten op de verrichte zaken blijven bij webdesign direct. De intellectuele eigendomsrechten worden slechts overgedragen wanneer dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.
15.3 Tenzij anders is overeengekomen mogen documenten of rapporten die zijn uitgereikt aan de opdrachtgever slechts intern gebruikt worden. Voor het publiceren van deze documenten of rapporten is schriftelijke toestemming nog van webdesign direct.
15.4 Webdesign direct behoudt zich te allen tijden het recht om resultaten die verkregen zijn tijdens het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever te gebruiken voor eigen gebruik of voor derden, tenzij het belang van de opdrachtgever hiermee wordt geschaad.
15.5 De opdrachtgever vrijwaart webdesign direct als er sprake is van een vordering door derde omtrent de intellectuele eigendomsrechten.